Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 3: Liang Song huihua, shang (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), p. 63.

 

Location unknown.  Dimensions not given.

 

Back