Su Bai, ed., Zhongguo meishu quanji huihua pian 12: Mushi bihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1984), pl. 137, p. 135. 

Mural on west wall of tomb, Baisha Town, Yu County, Henan province. Approx. 90 cm h. x 135 cm w.

Back