Jin Weinuo, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 2: Sui Tang Wudai de huihua yishu  (Beijing: Wenwu chubanshe, 1984), pl. 63, pp. 124. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Handscroll, ink and colors on silk, 30.4 x 58.5 cm.

 

Back