Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 4: Liang Song huihua, xia  (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988). pl. 109, p. 148. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Back