Jin Weinuo, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 2: Sui Tang Wudai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1984), pl. 56, p. 111. Collection of the National Palace Museum-Beijing.

Detail (Nomad Women) of handscroll, ink and colors on silk, 26.2 x 143.5 cm.

 

Back