Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 120, p. 173. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Hanging scroll, ink on paper, 59.7 x 50.4 cm

Back