Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji,  Huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 36, p. 53. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Handscroll, ink and colors on silk, 28.8 x 143.7 cm

Back