Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 3: Liang Song huihua, shang (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 19, p. 34. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Handscroll, ink and colors on silk, 26.1 x 69.2 cm.


Back