Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 99, p. 144. Collection of the National Palace Museum - Beijing.

Album leaf, ink on silk, 25 x 26 cm

Back