Fu Xinian, ed.,  Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 3: Liang Song huihua, shang (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 7, p. 9. Collection of the National Palace Museum, Taipei. 

Hanging scroll, ink on silk, 206.3 x 103.3 cm.

Back