Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji,  Huihua pian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl 45, pp. 68-69. Collection of the National Palace Museum, Taiwan.

Detail of handscroll, ink on paper, 33 x 636.9 cm

Back