Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji huihua bian 3: Liang Song huihua, shang (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 13, p. 18. Collection of the National Palace Museum, Taipei.

Hanging scroll, ink and colors on silk, 48.5 x 70 cm

Back