Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 4: Liang Song huihua, xia (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 78, p. 111. Collection of the National Palace Museum, Taipei.

Detail of handscroll, ink on paper, 46.5 x 889.1 cm.

Back