Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 125, p. 179. Collection of the Shanghai Museum.

Hanging scroll, ink on paper, 140.6 x 42.2 cm

Back