Zhongguo lidai huihua: Gugong bowuyuan canghua ji, vol. 1: Dong Jin Sui Tang Wudai bufen, (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1974), p. 93.

Gu Hongzhong (5 Dynasties), The Night Revels of Han Xizai,Detail of handscroll (final scene), ink and colors on silk, 28.7 x 335.5 cm

Back