Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 3: Liang Song huihua, shang (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), plate 25, p. 51.

Album leaf, ink on paper; location unknown, no dimensions given.

Back