Zhongguo meishu quanji,  Huihua bian 5: Yuan dai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 96, p. 141. Collection of the  National Palace Museum, Beijing.

Hanging scroll, ink on paper, 126.7 x 41.6 cm.

Back