Publications

Submitted

Two-Dimensional Itinerant Ising Ferromagnetism in Atomically thin Fe3GeTe2, Zaiyao Fei, Bevin Huang, Paul Malinowski, Wenbo Wang, Tiancheng Song, Joshua Sanchez, Wang Yao, Di Xiao, Xiaoyang Zhu, Andrew May, Weida Wu, David Cobden, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu; preprint: https://arxiv.org/abs/1803.02559

Published

2018

Interlayer valley excitons in heterobilayers of transition metal dichalcogenides, Pasqual Rivera, Hongyi Yu, Kyle L. Seyler, Nathan P. Wilson, Wang Yao, Xiaodong Xu, Nature Nanotechnology, in press (2018). 

Giant Tunneling Magnetoresistance in Spin-Filter van der Waals Heterostructures, Tiancheng Song, Xinghan Cai, Matisse Wei-Yuan Tu, Xiaoou Zhang, Bevin Huang, Nathan P. Wilson, Kyle L. Seyler, Lin Zhu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, David H. Cobden, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu, Science in press; preprint: https://arxiv.org/abs/1801.08679

Tuning Ising superconductivity with layer and spin-orbit coupling in two-dimensional transition-metal dichalcogenides, Sergio C. de la Barrera, Michael R. Sinko, Devashish P. Gopalan, Nikhil Sivadas, Kyle L. Seyler, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Adam W. Tsen, Xiaodong Xu, Di Xiao, Benjamin M. Hunt, Nature Communication 9, Article number: 1427 (2018);

Electrical Control of 2D Magnetism in Bilayer CrI3, Bevin Huang, Genevieve Clark, Dahlia R. Klein, David MacNeill, Efren Navarro-Moratalla, Kyle L. Seyler, Nathan Wilson, Michael A. McGuire, David H. Cobden, Di Xiao, Wang Yao, Pablo Jarillo-Herrero, Xiaodong Xu, Nature Nanotechnology, doi:10.1038/s41565-018-0121-3 (2018);

Magneto-Optics of Exciton Rydberg States in a Monolayer Semiconductor, Andreas V. Stier, Nathan P. Wilson, Kirill A. Velizhanin, Junichiro Kono, Xiaodong Xu, Scott A. Crooker, Phys. Rev. Lett. 120, 057405 (2018);

2017

Radiative control of dark excitons at room temperature by nano-optical antenna-tip induced Purcell effect, Kyoung-Duck Park, Tao Jiang, Genevieve Clark, Xiaodong Xu, Markus B. Raschke, Nature Nanotechnology doi:10.1038/s41565-017-0003-0 (2017); preprint: https://arxiv.org/abs/1706.09085;

Ligand-field helical luminescence in a 2D ferromagnetic insulator, Kyle L. Seyler, Ding Zhong, Dahlia R. Klein, Shiyuan Gao, Xiaoou Zhang, Bevin Huang, Efrén Navarro-Moratalla, Li Yang, David H. Cobden, Michael A. McGuire, Wang Yao, Di Xiao, Pablo Jarillo-Herrero, Xiaodong Xu, Nature Physicsdoi:10.1038/s41567-017-0006-7 (2017); preprint: https://arxiv.org/abs/1710.05550

Moiré excitons: from programmable quantum emitter arrays to spin-orbit coupled artificial lattices,  Hongyi Yu, Gui-Bin Liu, Jianju Tang, Xiaodong Xu, Wang Yao, Science Advances, in press (2017); preprint: https://arxiv.org/abs/1710.05550

Phonon-assisted oscillatory exciton dynamics in monolayer MoSe2, Colin M. Chow, Hongyi Yu, Aaron M. Jones, John R. Schaibley, Michael Koehler, David G. Mandrus, R. Merlin, Wang Yao, Xiaodong Xu, npj 2D Materials and Applications, in print; preprint: https://arxiv.org/abs/1701.02770;

Magnetic behavior and spin-lattice coupling in cleavable van der Waals layered CrCl3 crystals, Michael A. McGuire, Genevieve Clark, Santosh KC, W. Michael Chance, Gerald E. Jellison, Jr., Valentino R. Cooper, Xiaodong Xu, and Brian C. Sales, Physical Review Materials 1, 014001 (2017)

Layer-dependent Ferromagnetism in a van der Waals Crystal down to the Monolayer Limit, Bevin Huang, Genevieve Clark, Efren Navarro-Moratalla, Dahlia R. Klein, Ran Cheng, Kyle L. Seyler, Ding Zhong, Emma Schmidgall, Michael A. McGuire, David H. Cobden, Wang Yao, Di Xiao, Pablo Jarillo-Herrero, Xiaodong Xu, Nature 546, 270 (2017); preprint: https://arxiv.org/abs/1703.05892

Nano-optical imaging of the tailored exciton-polariton transport in MoSe2 waveguides, F. Hu, Y. Luan, M. E. Scott, J. Yan, D. G. Mandrus, X. Xu, Z. Fei, Nature Photonics, doi:10.1038/nphoton.2017.65 (2017);

Edge conduction in monolayer WTe2, Zaiyao Fei, Tauno Palomaki, Sanfeng Wu, Wenjin Zhao, Xinghan Cai, Bosong Sun, Paul Nguyen, Joseph Finney, Xiaodong Xu, David H. Cobden, Nature Physics, doi:10.1038/nphys4091; arXiv:1610.07924.

Van der Waals Engineering of Ferromagnetic Semiconductor Heterostructures for Spin and Valleytronics, Ding Zhong, Kyle L. Seyler, Xiayu Linpeng, Ran Cheng, Nikhil Sivadas, Bevin Huang, Emma Schmidgall, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire,Wang Yao, Di Xiao, Kai-Mei C. Fu, Xiaodong Xu, Science Advances,Vol. 3, no. 5, e1603113 DOI: 10.1126/sciadv.1603113; preprint: https://arxiv.org/abs/1704.00841 

Determination of band offsets, hybridization, and exciton binding in 2D semiconductor heterostructures, Neil R. Wilson, Paul V. Nguyen, Kyle L. Seyler, Pasqual Rivera, Alexander J. Marsden, Zachary P.L. Laker, Gabriel C. Constantinescu, Viktor Kandyba, Alexei Barinov, Nicholas D.M. Hine, Xiaodong Xu, David H. Cobden, Science Advances,Vol. 3, no. 2, e1601832 DOI: 10.1126/sciadv.1601832;

Many-body effects in nonlinear optical responses of 2D layered semiconductors, Grant Aivazian, Hongyi Yu, Sanfeng Wu, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, David Cobden, Wang Yao, Xiaodong Xu, 2D Mater. 4 025024 (2017).

Dynamic Optical Tuning of Interlayer Interactions in the Transition Metal Dichalcogenides, Ehren M. Mannebach, Clara Nyby, Friederike Ernst, Yao Zhou, John Tolsma, Yao Li,Meng-Ju Sher, I-Cheng Tung, Hua Zhou, Qi Zhang, Kyle L. Seyler, Genevieve Clark,Yu Lin, Diling Zhu, James M. Glownia, Michael E. Kozina, Sanghoon Song, Silke Nelson, Apurva Mehta, Yifei Yu, Anupum Pant, Ozgur Burak Aslan, Archana Raja, Yinsheng Guo, Anthony DiChiara, Wendy Mao, Linyou Cao, Sefaattin Tongay, Jifeng Sun, David J. Singh, Tony F. Heinz, Xiaodong Xu, Allan H. MacDonald, Evan Reed, Haidan Wen, and Aaron M. Lindenberg, Nano Letters DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03955(2017);

Unusual Exciton−Phonon Interactions at van der Waals Engineered InterfacesColin Ming Earn Chow, Hongyi Yu, Aaron Mitchell Jones, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Wang Yao, and Xiaodong Xu, Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.6b04944.

Interlayer Exciton Optoelectronics in a 2D Heterostructure p-n JunctionJason Solomon Ross, Pasqual Rivera, John R. Schaibley, Eric Lee Wong, Hongyi Yu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, D. Mandrus, David Henry Cobden, Wang Yao, and Xiaodong Xu, Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03398.

2016

Directional Interlayer Spin-Valley Transfer in 2D Heterostructures, John R. Schaibley, Pasqual Rivera, Hongyi Yu, Kyle L. Seyler, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Wang Yao, and Xiaodong Xu, Nature Communication 7,  Article13747, doi:10.1038/ncomms13747  (2016).

Topological Mosaic in Moire Supperlattices of van der Waals Heterobilayers, Qingjun Tong, Hongyi Yu, Qizhong Zhu, Yong Wang, Xiaodong Xu, and Wang Yao,  Nature Physics, doi:10.1038/nphys3968 (2016).

Valleytronics in 2D materials, John R. Schaibley, Hongyi Yu, Genevieve Clark, Pasqual Rivera, Jason S. Ross, Kyle L. Seyler, Wang Yao & Xiaodong Xu, Nature Reviews Materials 1, Article number: 16055 (2016).

Room-temperature ferroelectricity in CuInP2S6 ultrathin flakes, Fucai Liu, Lu You, Kyle L. Seyler, Xiaobao Li, Peng Yu, Junhao Lin, Xuewen Wang, Jiadong Zhou, Hong Wang, Haiyong He, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Pradeep Sharma, Xiaodong Xu, Pulickel M. Ajayan, Junling Wang, Zheng Liu. , Nature Communications Article number: 12357 doi:10.1038/ncomms12357 (2016).

Excitonic Luminescence Up-Conversion in a 2D Semiconductor, A. M. Jones, Hongyi Yu, John R. Schaibley, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hanan Dery, Wang Yao, Xiaodong Xu, Nature Physics 12,323–327

Multiple Hot-Carrier Collection in Photo-Excited Graphene Moire Superlattices, Sanfeng Wu, Lei Wang, You Lai, Wen-Yu Shan, Grant Aivazian, Xian Zhang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Di Xiao, Cory Dean, James Hone, Zhiqiang Li, Xiaodong Xu, Science AdvancesVol. 2, no. 5, e1600002, DOI: 10.1126/sciadv.1600002 (2016); preprint: http://arxiv.org/abs/1603.04934

Valley-Polarized Exciton Dynamics in a 2D Semicondcutor Heterostructure, Pasqual Rivera, Kyle Seyler, Hongyi Yu, John Schaibley, Jiaqiang Yan, D. G. Mandrus, Wang Yao, Xiaodong Xu;  Science 351,688-691 (2016).

Nanocavity Integrated van der Waals Heterostructure Light-Emitting Tunneling Diode, Chang-Hua Liu, Genevieve Clark, Taylor Fryett, Sanfeng Wu, Jiajiu Zheng, Fariba Hatami, Xiaodong Xu, and Arka Majumdar, Nano Letters 10.1021/acs.nanolett.6b03801 (2016). 

Single Defect Light-Emitting Diode in a van der Waals HeterostructureGenevieve Clark, John R. Schaibley, Jason Ross, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Joshua R. Hendrickson, Shin Mou, Wang Yao, and Xiaodong Xu, Nano Letters DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b01580 (2016).

Probing the Influence of Dielectric Environment on Excitons in Monolayer WSe2: Insight from High Magnetic FieldsAndreas V. Stier, Nathan P. Wilson, Genevieve Clark, Xiaodong Xu, and Scott A. Crooker, Nano Letters DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03276, (2016).

Evolution of the Valley Position in Bulk Transition-Metal Chalcogenides and their Mono-Layer Limit, Hongtao Yuan, Zhongkai Liu, Gang Xu, Bo Zhou, Sanfeng Wu, Dumitru Dumcenco, Kai Yan, Yi Zhang, Sung-Kwan Mo, Pavel Dudin, Victor Kandyba, Mikhail Yablonskikh, Alexei Barinov, Zhi-Xun Shen, Shoucheng Zhang,Ying-Sheng Huang, Xiaodong Xu, Zahid Hussain, Harold Y. Hwang, Yi Cui, and Yulin Chen, Nano Letters DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b05107 (2016).

Hybrid tip-enhanced nano-spectroscopy and -imaging of monolayer WSe2 with local strain control, Kyoung-Duck Park, Omar Khatib, Vasily Kravtsov, Genevieve Clark, Xiaodong Xu, Markus B. Raschke, Nano Letters 10.1021/acs.nanolett.6b00238 (2016); Preprint: arXiv:1601.01364

Nano-optical imaging of exciton polaritons inside WSe2 waveguides, Zhe Fei, M. Scott, D. J. Gosztola, J. J. Foley, J. Yan, D. G. Mandrus, H. Wen, P. Zhou, D. W. Zhang, Y. Sun, J. R. Guest, S. K. Gray, W. Bao, G. P. Wiederrecht, X. Xu, Phys. Rev. B (2016);

Trion Formation Dynamics in Monolayer Transition Metal Dichalcogenides, Akshay Singh, Galan Moody, Kha Tran, Marie Scott, Vincent Overbeck, Gunnar Berghäuser, John Schaibley, Edward J. Seifert, Dennis Pleskot, Nathaniel M. Gabor, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Marten Richter, Ermin Malic, Xiaodong Xu, Xiaoqin Li, to appear in Phys. Rev. B93, 041401(R) (2016).

2015

Anomalous light cones and valley optical selection rules of interlayer excitons in twisted heterobilayers, Hongyi Yu, Yong Wang, Qingjun Tong, Xiaodong Xu, Wang Yao, Phys. Rev. Lett. 115, 187002 (2015); preprint: arXiv:1504.01215;

Photo-Nernst Current in Graphene, Helin Cao, Grant Aivazian, Zaiyao Fei, Jason Ross, David Cobden, Xiaodong Xu, Nature Physicsdoi:10.1038/nphys3549 (2015); preprint: arXiv:1510.00765.

Intrinsic Exciton Linewidth in Monolayer Transition Metal Dichalcogenides,Galan Moody, Chandriker Kavir Dass, Kai Hao, Chang-Hsiao Chen, Lain-Jong Li, Akshay Singh, Kha Tran, Genevieve Clark, Xiaodong Xu, Gunnar Bergauser, Ermin Malic, Andreas Knorr, Xiaoqin Li, Nature Communication in print; preprint: http://arxiv.org/abs/1410.3143.

Magnetic Control of Valley Pseudospin in Monolayer WSe2,G. Aivazian, Zhirui Gong, Aaron M. Jones, Rui-Lin Chu, J. Yan, D. G. Mandrus, Chuanwei Zhang, David Cobden, Wang Yao, X. Xu, Nature Physics doi:10.1038/nphys3201 (2015); preprint: http://arxiv.org/abs/1407.2645

Observation of Long-Lived Interlayer Excitons in Monolayer MoSe2-WSe2 Heterostructures, Pasqual RiveraJohn R. SchaibleyAaron M. JonesJason S. RossSanfeng WuGrant AivazianPhilip KlementNirmal J. GhimireJiaqiang YanD. G. MandrusWang YaoXiaodong Xu, Nature Communication, doi: 10.1038/ncomms7242 (2015); preprint: http://arxiv.org/abs/1403.4985;

Ultra-Low Threshold Monolayer Semicondcutor Nanocavity LasersSanfeng Wu, Sonia Buckley, John R. Schaibley, Liefeng Feng, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Fariba Hatami, Wang Yao, Jelena Vučković, Arka Majumdar, Xiaodong Xu, Nature doi:10.1038/nature14290 (2015); preprint: http://arxiv.org/abs/1502.01973;

Population pulsation resonances of excitons in monolayer MoSe2 with sub 1 µeV linewidth, John R. Schaibley, Todd Karin, Hongyi Yu, Jason S. Ross, Pasqual Rivera, Aaron M. Jones, Marie E. Scott, Jiaqiang Yan, D. G. Mandrus, Wang Yao, Kai-Mei Fu, Xiaodong Xu, Phys. Rev. Lett. 114, 137402 (2015). preprint: http://arxiv.org/abs/1502.07280

Highly Anisotropic and Robust Excitons in Monolayer Black PhosphorusXiaomu Wang, Aaron M. Jones, Kyle L. Seyler, Vy Tran, Yichen Jia, Huan Zhao, Han Wang, Li Yang, Xiaodong Xu, Fengnian Xia, Nature Nanotechnology doi:10.1038/nnano.2015.71(2015); Preprint: http://arxiv.org/abs/1411.1695

Electrical Control of Second Harmonic Generation in a WSe2 Monolayer transistorKyle L. Seyler, John R. Schaibley, Pu Gong, Pasqual Rivera, Aaron M. Jones, Sanfeng Wu, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus,Wang Yao, Xiaodong Xu, Nature Nanotechnology doi:10.1038/nnano.2015.73 (2015).

Single Quantum Emitters in Monolayer SemiconductorsYu-Ming He, G. Clark, J. R. Schaibley, Yu He, M.-C. Chen, Y.-J. Wei, X. Ding, Qiang Zhang, Wang Yao, Xiaodong Xu, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan, Nature Nanotechnology doi:10.1038/nnano.2015.75 (2015); Preprint: http://arxiv.org/abs/1411.2449

2014

A Lucky Break, John Schaibley and Xiaodong Xu, Nature Physics news and views, doi:10.1038/nphys3138 (2014);

Nonlinear valley and spin currents from Fermi pocket anisotropy in 2D crystals, Hongyi Yu, Yue Wu, Gui-Bin Liu, Xiaodong Xu, Wang Yao;  Phys. Rev. Lett. 113, 156603 (2014); preprint: http://arxiv.org/abs/1406.2931;

Low power ultra-broadband terahertz sideband generation in bilayer grapheneJ. A. CrosseXiaodong XuMark S. SherwinR. B. Liu, Nature Communication, 5, Article number: 4854 doi:10.1038/ncomms5854 (2014).

Lateral heterojunctions within monolayer MoSe2-WSe2 semiconductors, Chunming Huang, Sanfeng Wu, Ana M. Sanchez, Jonathan J. P. Peters, Richard Beanland, Jason S. Ross, Pasqual Rivera, Wang Yao, David H. Cobden, Xiaodong Xu, to appear in Nature Materials, doi:10.1038/nmat4064 (2014); preprint: http://arxiv.org/abs/1406.3122;

Coherent Electronic Coupling in Atomic Thin MoSe2, Akshay Singh, Galan MoodySanfeng Wu, Yanwen Wu, Nirmal J. Ghimire, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Xiaodong Xu, Xiaoqin  Phys. Rev. Lett. 112, 216804 (2014).

Bright excitons in monolayer transition metal dichalcogenides: from Dirac cones to Dirac saddle pointsHongyi YuGuibin LiuPu GongXiaodong XuWang YaoNature Communication 5, Article number: 3876 | doi:10.1038/ncomms4876 (2014).

Spin and Pseudospins in Layered Transition Metal Dichalcogenides, Xiaodong Xu, Wang Yao, Di Xiao, Tony F. Heinz, Nature Physics 10, 343–350 (2014).

 Electrically Tunable Excitonic Light Emitting Diodes based on Monolayer WSe2 p-n Junctions Jason S. Ross, Philip Klement, Aaron M. Jones, Nirmal J. Ghimire, Jiaqiang Yan, D. G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kenji Kitamura, Wang Yao, David H Cobden, Xiaodong Xu, Nature Nanotechnology 9, 268-272  (2014)

Spin-Layer Locking Effects in Optical Orientation of Exciton Spin in Bilayer WSe2, Aaron M. Jones, Hongyi Yu, Jason S. Ross, Philip Klement, Nirmal J. Ghimire, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Wang Yao, Xiaodong Xu, Nature Physics  10, 130–134 doi:10.1038/nphys2848 (2014); 

Control of Two-Dimensional Excitonic Light Emission via Photonic CrystalSanfeng Wu, Sonia Buckley, Aaron M. Jones, Jason S. Ross, Nirmal J. Ghimire, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Wang Yao, Fariba Hatami,  Jelena Vučković, Arka Majumdar, Xiaodong Xu; 2D Materials,  1 011001
doi:10.1088/2053-1583/1/1/011001 (2014); 

Vapor Transport Growth of High Optical Quality WSe2 MonolayersG Clark, S Wu, P Rivera, J Finney, P Nguyen, DH Cobden, X XuAPL Materials 2 101101 (2014); 

Majorana Fermions on Zigzag Edge of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides, Rui-Lin Chu, Gui-Bin Liu, Wang Yao, Xiaodong Xu, Di Xiao, Chuanwei Zhang, PRB 89, 155317 (2014).

Valley-splitting and valley-dependent inter-Landau-level optical transitions in monolayer MoS2 quantum Hall systems, Rui-Lin Chu, Xiao Li, Sanfeng Wu, Qian Niu, Wang Yao, Xiaodong Xu, and Chuanwei Zhang, PRB DOI: 10.1103/PhysRevB.90.045427 (2014).

Giant Faraday rotation induced by Berry phase in bilayer graphene under strong terahertz fields, Fan Yang, Xiaodong Xu, and Ren-Bao Liu, New Journal of Physics16 043014 doi:10.1088/1367-2630/16/4/043014 (2014).

Systematic Doping Control of CVD Graphene Transistors with Functionalized Aromatic Self-Assembled Monolayers, Nathan Cernetic, Sanfeng Wu, Joshua A. Davies, Benjamin W. Krueger, Daniel O. Hutchins,Xiaodong Xu, Hong Ma,Alex K.-Y. Jen, Advanced Functional Materials,  DOI: 10.1002/adfm.201303952 (2014)

2013

Optical Generation of Excitonic Valley Coherence in Monolayer WSe2, Aaron Jones, Hongyi Yu, Nirmal Ghimire, Sanfeng Wu, Grant Aivazian, Jason Ross, Bo Zhao, Jiaqiang Yan, David Mandrus, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu, Nature Nanotechnology 8, 634–638  | DOI: 10.1038/NNANO.2013.151 (2013);

Zeeman-type Spin Splitting Controlled by an Electric Field, H. Yuan, M. S. Bahramy, K. Morimoto, S. Wu, K. Nomura, B.Yang, H. Shimotani, R. Suzuki, M. Toh, C. Kloc, X. Xu,  R. Arita, N. Nagaosa, and Y. Iwasa, , Nature Physics 9, 563–569  |doi:10.1038/nphys2691 (2013). news and views

Magnetoelectric effects and valley controlled spin quantum gates in transition metal dichalcogenide bilayers, Zhirui Gong, Gui-Bin Liu, Hongyi Yu, Di Xiao, Xiaodong Cui, Xiaodong Xu, Wang Yao, Nature Communication 4, Article number: 2053 | doi:10.1038/ncomms3053 (2013);   Early version http://arxiv.org/abs/1303.3932.

Electrical Control of Neutral and Charged Excitons in a Monolayer Semiconductor ,Jason S. Ross*, Sanfeng Wu*, Hongyi Yu, Nirmal J. Ghimire, Aaron M. Jones, Grant Aivazian, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong XuNature Communication 4, Article number: 1474 doi:10.1038/ncomms2498 (2013)

Electrical Tuning of Valley Magnetic Moment via Symmetry Control in Bilayer MoS2S. Wu, J. Ross, G. Liu, G. Aivazian, A. Jones, Z. Fei, W. Zhu, D. Xiao, W. Yao, D. Cobden, X. Xu,  Nature Physics 9, 149-153 (2013)

Vapor-Solid Growth of High Quality MoS2 Monolayers With Near-Unity Valley Polarization, Sanfeng Wu*, Chunming Huang*, Grant Aivazian, Jason S Ross, David H Cobden, Xiaodong Xu, ACS Nano 72768 |DOI: 10.1021/nn4002038 (2013)

Metal Contacts on Physical Vapor Deposited Monolayer MoS2, Chen Gong, Chunming Huang, Justin Miller, Lanxia Cheng, Yufeng Hao, David Cobden, Jiyoung Kim, Rodney S. Ruoff, Robert M. Wallace, Kyeongjae Cho, Xiaodong Xu, and Yves J. Chabal,  ACS Nano, 10.1021/nn4052138 (2013).

2012

Photoresponse of a Strongly Correlated Material Determined by Scanning Photocurrent MicroscopyT. S. Ksirga, D. Sun, J. Park, J. Coy, Z. Fei, X. Xu, D. Cobden, Nature Nanotechnology, doi:10.1038/nnano.2012.176 (2012).

Coupled Spin and Valley Physics in Monolayers of MoS2 and Other Group-VI Dichalcogenides, D. Xiao, G. Liu, W. Feng, X. Xu, W. Yao, Phys. Rev. Lett. 108, 196802 (2012).

Quantum-Enhanced Tunable Second-Order Optical Nonlinearity in Bilayer Graphene, Sanfeng Wu, Li Mao, Aaron Jones, Wang Yao, Chuanwei Zhang, Xiaodong Xu, Nano Lett., 2012, 12 (4), pp 2032–2036.

Probing transconductance spatial variations in graphene nanoribbon field-effect transistors using scanning gate microscopy, A. Soudi, G. Aivazian, S.-F. Shi, X. Xu, Y. Gu, Applied Physics Letters 100, 033115 (2012).

Ultrafast Hot-Carrier-Dominated Photocurrent in Graphene, D. Sun, G. Aivazian, A. M. Jones, J. Ross, W. Yao, D. Cobden, X. Xu, Nature Nanotechnology DoI 10.1038/NNANO.2011.243; 7, 114 (2012)

2011

Plasmon Enhanced Resonance in Individual Nanogap Electrodes Studied Using Graphene Nanoconstrictions as Photodetectors, S.-F. Shi, Xiaodong Xu, D. C. Ralph, P. L. McEuen, Nano Letters 11 (4), 1814-1818 (2011).

2002-2010

Picosecond optical spectroscopy of a single negatively charged self-assembled InAs quantum dot, E. D. Kim, K. Truex, Y. Wu, A. Amo, X. Xu, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon and L. J. Sham, Applied Physics Letters 97, 113110 (2010).

Fast spin rotations and optically controlled geometric phases in a quantum dotE. D. Kim, K. Truex, X. Xu, B. Sun, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon and L. J. Sham, Phys. Rev. Lett. 104, 167401 (2010).

Photo-Thermoelectric Effect at a Graphene Interface JunctionX. Xu, Nathaniel M. Gabor, Jonathan S. Alden, Arend van der Zande, and Paul L. McEuen, Nano Letters DOI: 10.1021/nl903451y. 10, 562 (2010).

A Single Quantum Dot Driven by a Strong Optical Field, X. XuB. Sun, P. R. Berman, Dan Gammon, L. J. Sham, D. G. Steel, invited paper for a special issue of Solid State Communications on Fundamental Phenomena and Applications of Quantum Dots, 149, 1479 (2009).

Optically Controlled Locking of the Nuclear Field via Dark State Spectroscopy, X. Xu, W. Yao, B. Sun, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon, L. J. Sham, Nature 459, 1105 (2009), Supplementary Material.

Four Wave Mixing in a Lambda System, P. R. Berman, X. Xu, Phys. Rev. A. 78, 053407 (2008).

Coherent Population Trapping of an Electron Spin in a Single Negatively Charged Quantum Dot, X. Xu, B. Sun, P. R. Berman, D. G. Steel, A.S. Bracker, D. Gammon, L. J. Sham, Nature Physics 4, 692 (2008).
In the news: Nature Physics.

a Single Charged Quantum Dot in a Strong Optical Field: Absorption, Gain and the AC Stark Effect, X. Xu, B. Sun, E. D. Kim, K. Smirl, P. R. Berman, D. G. Steel, A.S. Bracker, D. Gammon, L. J. Sham, Phys. Rev. Lett. 101, 227401 (2008).

Stimulated Raman Spin-Coherence and Spin-Flip Induced Hole Burning in Charged GaAs Quantum DotsJ. Cheng, W. Yao, X. Xu, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon, L. J. Sham, Phys. Rev. B77, 115315 (2008).

Coherent Optical Spectroscopy of a Strongly Driven Quantum Dot, X. Xu, B. Sun, P. Berman, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon, L. J. Sham, Science 319, 929 (2007), Supplementary Material. In the news: Nature Photonics.

Fast Spin State Initialization of a Singly-Charged InAs-GaAs Quantum Dot by optical cooling, X. Xu, Y. Wu, B. Sun, Q. Huang, J. Cheng, D.G. Steel, A.S. Bracker, D. Gammon, C. Emary, L. J. Sham, Phys. Rev. Lett. 99, 097401 (2007).

Selective Optical Control of Electron Spin Coherence in Singly Charged GaAs-AlB0.3BGa­­B0.7BAs Quantum Dots, Y. Wu, E. D. Kim, X. Xu, J. Cheng, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon, S. E. Economou , L. J. Sham, Phys. Rev. Lett. 99, 097402 (2007).

Fast Initialization of the Spin State of an Electron in a Quantum Dot in the Voigt Configuration, C. Emary, X. Xu, S. Saikin, D. G. Steel, L. J. Sham, Phys. Rev. Lett. 98, 047401 (2007).

Spin Relaxation in Charged Quantum Dots Measured by Coherent Optical Phase Modulation Spectroscopy, J. Cheng, Y. Wu, X. Xu, D. Sun, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon, W. Yao, L.J. Sham, Solid State Communications 140, 381 (2006).

Ultrafast Optical Control of Electron Spin Coherence in Charged GaAs Quantum Dots, M. V. G. Dutt, J. Cheng, Y. Wu, X. Xu, D.G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon, S. E. Economou, R. B. Liu, L. J. Sham, Phys. Rev. B 74, 125306 (2006).

Transient Nonlinear Optical Spectroscopy Studies Involving Biexciton Coherence in Single Quantum Dots, X. Li, Y. Wu, X. Xu, D. Gammon, D. G. Steel, Phy. Rev. B 73, 153304 (2006).

Stimulated and Spontaneous Optical Generation of Electron Spin Coherence in Charged GaAs Quantum DotsM. V. G. Dutt, J. Cheng, B. Li, X. Xu, X. Li, P. R. Berman, D. G. Steel, A. S. Bracker, D. Gammon, S.E. Economou, R. B. Liu, L. J. Sham, Phys. Rev. Lett. 94, 227403 (2005).

Phase-Transition-Like Behavior of Quantum Games, J. Du, H. Li, X. Xu, X. Zhou, R. Han, Journal of Physics A-Mathematical and General 36, 6551 (2003).

Experimental Implementation of the Quantum Random-Walk AlgorithmJ. Du, H. Li, X. Xu, M. Shi, J. Wu, X. Zhou, R. Han, Phys. Rev. A 67, 042316 (2003).

Playing Prisoner’s Dilemma with Quantum Rules, J. Du, X. Xu, H. Li, X. Zhou, R. Han, Fluctuation and Noise Letters 2, R189 (2002).

Entanglement Enhanced Multiplayer Quantum Games,J. Du, H. Li, X. Xu, X. Zhou, R. Han, Phys. Lett. A 302, 229 (2002).

Multi-Player and Multi-Choice Quantum Game, J. Du, H. Li, X. Xu, X. Zhou, R. Han, Chinese Physics Letters 19, 1221 (2002).

Experimental Realization of Quantum Games on a Quantum ComputerJ. Du, H. Li, X. Xu, M. Shi, J. Wu, X. Zhou, R. Han, Phys. Rev, Lett. 88, 137902 (2002).

Entanglement Playing a Dominating Role in Quantum Games, J. Du, X. Xu, H. Li, X. Zhou, R. Han, Phys. Lett. A 289, 9 (2002).