Liu Dunzhen, Suzhou gudian yuanlin (Nanjing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1979), IV-3, pl 389.

Back