Qiao Yun, ed., Zhongguo yuanlin yishu (Hong Kong: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1982), plate 117, p. 145.

Back