Qiao Yun, ed., Zhongguo yuanlin yishu (Hong Kong: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1982), pl. 60, pp. 78-9.

 

Back