Qiao Yun, ed., Zhongguo yuanlin yishu (Hong Kong: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1982), plate 80, p. 102.

Back