Yinxu Fuhao mu (Beijing: Wenwu chubanshe, 1980), p. 10.

Back