Zhongguo meishu quanji, Jianzhu bian, v. 4 (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1988), p. 9. 
Back