Zhongguo meishu quanji (diaosu) v. 10 (Beijing: wenwu chubanshe, 1988), p. 116. 
Back