Zhongguo meishu quanji, Huihua bian, vol. 8 (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1988), p. 81.
Back