Zhongguo meishu quanji, Huihua bian, v. 15 (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1985), p. 117. 
Back