Zhongguo meishu quanji , Diaosu bian, v. 11 (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988), p. 160.
Back