Zhongguo meishu quanji (diaosu) v. 7 (Shanghai: Shanghairenmin meishu chubanshe, 1987), p. 160. 
Back