Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 7 (Shanghai: Shanghairenmin meishu chubanshe, 1987), p. 178. 
Back