Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 4 (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1988), p. 12.
Back