Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 8 (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1988), p. 89. 
Back