Zhongguo meishu quanji, Diaosu pian, v. 10 (Beijing: wenwu chubanshe, 1988), p. 119. 
Back