Zhongguo meishu quanji , Diaosu bian, v. 11 (Beijing: wenwu chubanshe, 1988), p. 155. 
Back