Zhongguo meishu quanji, Jianzhu bian, v. 4 (Beijing:Renmin meishu chubanshe, 1988), p. 8. 
Back