Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 11 (Beijing: wenwu chubanshe, 1988), p. 115. 
Back