Zhongguo meishu quanji, Huihua bian, v. 14 (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1985), p. 102.
Back