Zhongguo. Issue 619, 2000. Beijing, Zhongguo huabaoshe, 2000. pg. 23.
Back