Fu Sinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua pian 3: Liang Song huihua, shang. (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988). pl. 19, p. 34. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Back