Zhou Xun. Zhongguo lidai funu zhuangshi. (Hong Kong: Joint Publishing Co. Ltd., 1988). pl. 286.

Back