Yuzhi gengzhi tu (Taibei:  Guoli Gugong bowuguan, 1979 reprint of 1696 ed.).

Back