China's Autonomous Regions

Up Contents Timeline and Maps

 

Guangxi (Zhuang)

Inner Mongolia (Mongol)

Ningxia (Hui)

Tibet (Tibetan)

Xinjiang (Uighur)