Zhongguo lishi bowu guan, ed., Zhongguo godai shi cankao tulu:  Song Yuan shiqi (Shanghai:  Shanghai jiaoyu chubanshe, 1991), p. 109.

Back