"Hong Xiao Bing" by Huang Jinzeng, collection of Helen May Schneider.

Back