Wang Xinggong, Zhongguo Chuantong shizhao (Taibei: Yishujia chubanshe, 1994), p.19.

Back