Zhongguo meishu quanji, Huihua bian3: Liang Song huihua, shang (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), p. l 57, p. 158. Collection of Fujii Yurinkan, Kyoto.

Wang Tingyun (1151-1202 AD), Secluded Bamboo and Withered Tree, ink on paper. Section of handscroll, 15"h.

Back