Pan Guxi, ed., Zhongguo meishu quanji, Jianzhu yishu bian 3: Yuanlin jianzhu (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1988), p. 176.

Back