Pan Guxi, ed., Zhongguo meishu quanji, Jianzhu yishu 3: Yuanlin jianzhu (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1988), p. 181.

Rustic pavilion, Green Wall Mountain Pavilion, Guan county, Sichuan province.

Back