Liu Dunzhen. Suzhou gudian yuanlin (Nanjing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1979), p. .

 

Back