Luo Guanzhong, Quantu xiuxiang xanguo xanyi (Shanghai: Feihong ge, 1896), 5:0 (the illustration before page 1).

Back